User Tools

Site Tools


glossary

Table of Contents

glossary of academic terms/egyetemi szakkifejezések glosszáriuma

[under construction]

The aim of this glossary is to ensure that the students, staff, and admins at ELTE (especially those of the Faculty of Humanities) will render the Hungarian academic terminology consistently and unequivocally in their English language correspondence, publications and translations. Therefore the glossary also serves as a lists of recommended translation equivalents, and offers a British English or European translation first. The equivalents provided in square brackets are also correct, but the use of synonyms is to be avoided so that a Hungarian term will be consistently translated with the same English term. The glossary does not aim to provide for the Hungarian terms all the possible English equivalents, which vary from country to country.

The translations are, as a matter of course, only valid with regard to university studies (and occasionally only in the case of the Faculty of Humanities).

  • The items provided in square brackets, “[ ]”, are less frequently used or not recommended for use with regard to matters concerning ELTE.
  • The items separated with a slash, “/”, are equivalent.
  • The text included in parentheses, “( )”, can be omitted or only serves as an explanation.
  • The words provided in angle brackets, “⟨ ⟩”, are paraphrases rather than translation equivalents.
  • For the sake of brevity only the personal pronoun he is used as a generic pronoun.

a

† A-szak
“type A” degree course, ⟨degree with a pre-set admission quota and a competitive admission examination open to all school-leavers⟩
abszolutórium
final (pre-degree) certificate, ⟨pre-degree certificate stating that all courses have been covered⟩
abszolvál
cover all courses (towards a degree), get his final certificate
adjunktus
senior lecturer, [adjunct professor (US)]
adminisztrátor
clerk, secretary
aláírás (indexben)
instructor’s signature, [audit]
alap/graduális képzés
undergraduate level, first degree
alapfokú (állami) X nyelvvizsga
lower/[basic] (state) examination in X
alapozó (kurzusok)
foundation courses, [preparatory courses]
alapszak
basic degree, main subject, major
alapvizsga
First Proficiency Exam
államvizsga
State Examination, ☞ (szak)záróvizsga
alternatív
alternative, elective
aspiráns
doctoral/PhD student
áthallgató
partial transfer student, ⟨student of another faculty/ university taking some humanities courses as part of his degree⟩
átképzés
retraining
átlageredmény
general average (of grades)
átvétel
transfer

b

† B-szak
“type B” degree course, ⟨degree open to university students or graduates only⟩
befogad (tanegységként)
credit (studies done elsewhere) as a unit, accept as equivalent
beiratkozás
registration
bejegyzés (indexben, okiratban)
remark
betud
☞ felment
bírálat
referee’s report
bíráló
referee
bizonyítvány
certificate, diploma
bizottság
committee, board
bölcsész (szakember)
scholar, arts graduate
bölcsészdiploma
arts degree, (university) degree in the humanities
bölcsészet(tudomány)
humanities/[arts]/[scholarship]
bölcsész(ettudományi )kar
faculty of humanities/[arts]
bölcsész (hallgató)
humanities/arts student
bölcsész-tanári diploma
arts degree with a teaching degree, university teaching degree

c

címbejelentés (szakdolgozaté)
⟨thesis title declaration⟩
címzetes
honorary
csoport (egy tárgyból adott párhuzamos kurzusoknál)
group, [section]

d

dékán
Dean, [Provost]
dékánhelyettes
deputy dean, [assistant dean]
demonstrátor
teaching assistant, TA
diákkör
☞ tudományos diákkör
Diáktanácsadó
Students Advisory Bureau
diploma (oklevél)
degree, [diploma]
disszertáció
dissertation, [thesis]
docens
associate professor
doktorál
obtain/pass/do his doctorate
doktori
doctoral, PhD
doktori szigorlat
PhD comprehensive examination
dolgozat
paper

e

egyetemi doktor(átus) [1993 előtti “kisdoktor”]
university doctor(ate), ⟨first postgraduate diploma⟩
egyetemi tanács
Senate
egyetemi tanár
(full) professor
egyszakos
student taking one degree, single-degree student, ⟨he has one major⟩
elégséges
satisfactory, [pass]
elégtelen
unsatisfactory, [fail]
elhagy (tanegységet)
drop/discontinue (a course)
ellenjegyez, -gyzés
countersign, -signature
elmélet (az index rovataként)
lectures
elnök
chairman, chairperson, the chair
előadás
lecture(s), lecture course
előadó
☞ oktató; adminisztrátor
előfeltétel
pre-requisite
előjelentkezés
pre-registration (for a course/group/section)
előmenetel
progress
ELTE
Eötvös Loránd University
elvégzi az X szakot
graduate in X, complete his studies (of X), finish the X degree, cover the full program(me) (of X)
érettségi
maturity examination, [school-leaving examination, high-school final, GCSE (GB)]
értekezés
☞ disszertáció
esti/levelező (tagozatos) hallgató
part-time evening/corresponding student
etalonvizsga
standardised examination
éves: II. éves hallgató
second year student
évfolyam
year, [class]

f

fakultatív, szabadon választható
optional
félállású
part-time
félév
semester, [term (GB)]
felmenő rendszer
phasing-out system
felment vkit vmiből
waive something for somebody
felmentés
waiver
felsőfokú (állami) X nyelvvizsga
higher/advanced (state) examination in X
felsőfokú tanulmányok
(studies in) higher education
felsőoktatás
higher education
felvesz (kurzust)
take/[add]/[join] (a course)
felvesz (indexet)
collect, [pick up]
felvesz (egyetemre)
admit (to university)
felvesz(i az X szakot)
take up (X as a degree), become an X major
felvételi vizsga
admission examination, [entrance exam]
felvétel(i eljárás)
admission (procedure)
filozófiai, retorikai és számítástechnikai kötelezettség
☞ FRSZ
foglalkozás
class
főigazgató
Director General
főiskola
college (of higher education)
főiskolai diploma/oklevél
college degree
FRSZ (Filozófia, Retorika, Számítástechnika)
Philosophy/Rhetoric/Computer Skills (obligatory general education component)

g

göngyölített átlag
cumulative average (of grades)
graduális
☞ alap
gyakorlat(i kurzus)
practical (course), practice, [seminar]
gyakorlati jegy
practical course mark
gyakorlat (az index rovataként)
practicals
gyakornok
teaching assistant, TA

h

halaszt/kihagy (félévet)
postpone studies by a term, break off (studies for a term), [skip a term]
hallgató
student
hallgatói önkormányzat
students’ union/council
helyettes
Deputy, [Vice]
heti óraszám
weekly hours
hiányzás
absence
hirdet (kurzust)
announce, advertise, list (in the time-table)
hiteles másolat/fordítás
true/certified copy/translation

i

időlegesen másutt tanuló
⟨student spending a term abroad⟩
igazgató
director
† index
☞ leckekönyv
intézet
institute, School (of… Studies)
irányszám/keretszám
quota
írásbeli
written

j

járulékos
additional, subsidiary
jegy
grade, [mark]
jeles
excellent, [A]
jelentkezés (egyetemre, szakra)
application
jelentkezés (kurzusra, vizsgára)
registration
good, [B]
jogi kar
Faculty of Law, [Law School]
juttatásképes félév
⟨term entitling the student to allowances next term⟩
juttatások
allowances, [grant]

k

kandidátus
PhD, [academic “candidate”], C.Sc.
kandidatura, kandidátusi fokozat
PhD, [CSc]
kar
faculty, [school]
kari tanács
Faculty Council
kényszerrendezés
prescribed sequencing (of units)
képesítő vizsga
qualifying examination
képzés
training, instruction, the course/program(me)
képzési szakasz
tier
képzési idő
ideal/[guaranteed] length of studies, [legal duration of the course]
keretszám
quota
kétszakos
student taking two degrees, double-degree student, ⟨he has two majors⟩
kiegészítő (képzés/szak)
supplementary degree, [post-college/M.A. training]
kinevezett
tenured
kisdoktor
☞ egyetemi doktor
kitüntetéses oklevél
degree with honours
kódszám
code (number)
kollégium (szállás)
(students’) hostel, [hall], [dormitory]
kollégium (előadás)
lecture course
kollokvium
(endterm) examination
komplex államvizsga
comprehensive state examination
kötelező (kurzus/tanegység)
obligatory/required/core (course/unit)
kötelezően választható
☞ alternatív
közepes
average, [fair], [C],
középfokú (állami) X nyelvvizsga
intermediate (state) examination in X
középiskolai tanár
secondary-school teacher, [high-school teacher (US)]
közismeret
general education, non-degree component
kurzus
course

l

latinigényes szak
degree requiring a Latin exam
látogatás
attendance
lead (szakot)
drop/abandon (a major/degree)
lead (indexet, dolgozatot)
turn in, hand in
† leckekönyv
credit book, [course record book, markbook]
leckekönyv-kivonat
transcript
lektor
lector, [native speaking language instructor]
levelező
correspondence, [external]

m

magyarigényes szak
degree requiring mastery of Hungarian
másoddiplomás
(student) studying for a second degree
megbízott (vezető, felelős)
acting
megbízott (előadó, oktató)
temporary, [non-tenured], [visiting]
megfelelt
satisfied (examination)
megismételt vizsga
re-take exam, [make-up exam]
megszakít
☞ halaszt
megszerez (tanegységet)
cover/obtain (a unit)
megvéd (szakdolg./disszert.)
defend
mellékel(t)
enclose(d), attach(ed)
minősítés
evaluation

n

nagydoktor, tudomány doktora
doctor of science, [academic doctor], D.Sc. , [D.Litt.]
nappali (tagozatos) hallgató
regular student, [full-time student]
nemszakos
non-degree, (of) general education
nemzetközi kapcsolatok
international relations
nulladik évfolyam
preparatory year before admission
nyelvtanár
language instructor
nyelvtanári szak
language teacher’s (college level) training/degree, B.Ed.
nyelvvizsga
foreign language examination; ☞ alap-, közép-, felsőfokú
Nyilvántartás(i Csoport)
Student Registration Office, [Registry]
Nyilvántartási Csoport vezetője
the Registrar
nyugalmazott
retired, emeritus

o

oklevél (egyetemi diploma)
degree
oktatás(i)
education(al); ☞ tanulmányi
oktató
instructor
óra
☞ foglalkozás; ☞ kurzus
óraadó
external lecturer
óramegbeszélés
meeting to fix class times
osztályzat
☞ jegy
OTDK (Országos Tudományos Diákkörök Konferenciája)
National Conference of Student’s Scholarly Circles
önálló program
independent program(me), self-contained diploma course
önköltséges
☞ tandíjas
őszi félév
autumn semester, [autumn term (GB). fall semester (US)]
ösztöndíj (megpályázott)
scholarship
ösztöndíj (havi rendes)
stipend, [grant]
ösztöndíjas
☞ aspiráns, demonstrátor

p

pályázat
application
pályázik vimre
apply for something
pedagógiai tárgyak
education/[pedagogical] subjects
posztgraduális
postgraduate, [graduate (US)]
professzor
professor
program
program(me), diploma course

r

rektor
Rector, [(Vice-)Chancellor, President]
rektori hivatal
Rector’s Office
részállású
☞ félállású
részképzés
term(s) abroad, year abroad

s

speciális kollégium/szeminárium.
elective course, [specialization course]
szabadon választható
☞ fakultatív
szak
degree course, degree, major (subject), [specialty], [branch]
szakasz
☞ képzési
szakcsoport
☞ tanszéki sz.
szakdolgozat
degree thesis, [final diploma paper], [MA dissertation]
szakfelvételi engedély
permission to register/matriculate for a degree course
szakgazda
director of studies (for the … degree)
szakirányú
professional
szakmai gyakorlat
field practice
szakos hallgató
degree student, student of/reading X, X-major
szakos program
specialization programme (attached to a full degree)
szakzáróvizsga
final examination
szeminárium
seminar
szerződéses
temporary, [contracted], [non-tenured]
szigorlat
comprehensive examination, [final examination, finals]
szint
level
szóbeli
oral
szociális
welfare
szorgalmi időszak
term-time, [session]
szünet
holiday, [vacation]

t

tanár
professor, lecturer, teacher, instructor
tanárképes szak
degree combinable with teaching degree
tanárképzés
teacher training, education component
tanárképző főiskola(i kar)
college of education, teacher training college
tanársegéd
assistant lecturer, [assistant professor (US)]
tanárszakos
teacher trainee, ⟨he studies for a teaching degree⟩
tandíj
(tuition) fee
tandíjas
fee-paying
tanegység
(study) unit
tanegység-rendszer
unit system
tanegységlista
study unit list (of the X degree)
tanítási gyakorlat
teaching practice
tanrend
timetable, [course list]
tanszék (szervezeti egység)
department
tanszék (professzori állás)
chair, professorship
tanszékcsoport
division (of History, of Oriental Studies, etc.), [School]
tanszéki szakcsoport
(departmental) section, sub-department
tanszékvezető
head of department, [chair]
tantárgy
subject
tanterv
curriculum, [syllabus]
tanulmányi
(of/for) studies, academic
tanulmányi dékánhelyettes
(deputy/[associate]) dean of studies, dean for studies affairs
tanulmányi osztály
office of the Dean of Studies, Registry
tanulmányi idő (szakos)
allowed length of studies (for one degree)
Tanulmányi és vizsgaszabályzat
Studies and Exams Code, [Examinations Regulations]
tárgyfelvétel(i időszak)
⟨period for choosing courses⟩, [drop-add period]
tavaszi félév
spring semester, [spring term (GB)]
témavezető
consultant, supervisor
teljes állású
full-time
térítéses képzésű hallgató
full fee paying student
természettudományi kar
Faculty of Sciences
testnevelés
physical education, [PE], [sports]
törzskurzus (a szakon belül)
☞ kötelező kurzus
törzsképzés(i szakasz)
main tier (in curriculum)
törzstanegység (a karon, nem járulékos)
creditable/unit course
Társadalomtudományi és filozófiai kötelezettség, TTF
requirement in philosophy and social science
tudományegyetem
university
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
tudományos munkatárs
research fellow
tudományos segédmunkatárs
assistant research fellow
tudományos tanácsadó
research advisor
tudományos
(of/for) research, [scholarly], [scientific]
tudományos dékánhelyettes
(deputy/[associate]) dean for research affairs
tudományos diákkör, TDK
Students’ Scholarly Circle
tudományos ösztöndíj (graduális szinten)
stipend for academic excellence
tudományos ösztöndíj (posztgraduális szinten)
research/academic/PhD grant
TVSz
☞ Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

u

utóvizsga, pótvizsga
☞ megismételt

v

választandó
☞ alternatív
védés
defending (of the thesis/dissertation)
végbizonyítvány
☞ abszolutórium
végez: az ELTE-n végzett
he graduated from Eötvös Loránd University
vendégtanár
guest/[visiting] lecturer
vendéghallgató
guest student, [non-matriculated student], [audit student]
vizsgaidőszak
examination period/[season]/[session]
vizsgalap
grade/[grading] sheet
vizsgabizottság
examination board, [examining committee/board]

z

záróvizsga
final examination, [finals]
zárthelyi (dolgozat)
classroom test

original compiled by Ádám Nádasdy

glossary.txt · Last modified: 2020-07-08 15:11 by Péter Szigetvári